Политика за защита на личните данни

АПАРТХОТЕЛ OASIS BEACH CLUB
Организация: Аспитур ООД, ЕИК 115818367 град Пловдив, ул.Сливница 6А
За нас защитата на личните данни е съществен въпрос и поради това сме предприели необходимите мерки, за да Ви предоставим обобщена информация за обработката и защитата на личните данни от „АСПИТУР“ ООД, като част от ASPIGROUP.

Настоящата Политика има за цел да гарантира, че служителите, изпълнителите и клиентите на Апартхотел Oasis Beach Club („Организацията“), в качеството си на Администратор на данни, са информирани за техните лични данни, обработвани от Организацията, както и да гарантира законосъобразното, усърдно и прозрачно обработване на лични данни.
Личните данни са всяка информация, свързана с физическо лице, която може пряко или косвено да доведе до неговата/нейната идентификация. Такава информация може да бъде име, дата на раждане, ЕГН, адрес, номер на документ за самоличност, телефонен номер, и-мейл адрес, здравословно състояние, онлайн идентификатори, данни от електронна комуникация, и др.
Общата политика за защита на личните данни на Апартхотел Oasis Beach Club и Политиките за защита на данните („Политиките“) и Процедурите за обработка на лични данни в индивидуалните хипотези за обработка („Процедурите“) са предназначени да гарантират правата на лицата по отношение на защитата на личните им данни при обработката им от Организацията.
Общата политика за защита на личните данни на Апартхотел Oasis Beach Club съдържа основните правила и предоставя информация за:

1. Цели на обработване на лични данни;
2. Средства за събиране и средства за обработка на лични данни;
3. Разкриване на лични данни;
4. Достъп до лични данни, изменение, коригиране, ограничаване на обработката и заличаване на същите; право на обжалване пред надзорни органи;
5. Защита на личните данни;
6. Използване на лични данни на деца;
7. Прехвърляне на лични данни;
8. Начини за контакт с Организацията;
9. Срокове за обработка и съхранение;
10. В случай, че не предоставите Вашата лична информация;
11. Актуализация и промяна на настоящата Общата политика за защита на личните данни, както и текущата й версия.

Апартхотел Oasis Beach Club събира и използва личните Ви данни само за целите, посочени в настоящата Политика.

1.Цели на обработване на личните данни

1.1 Цели на обработване на личните данни на клиентите на Апартхотел Oasis Beach Club

• Апартхотел Oasis Beach Club обработва лични данни с цел предлагане на стоки и услуги на потенциалните си гости. В тази връзка Апартхотел Oasis Beach Club може да обработва данните, свързани с имена, ЕГН, Идент. №, адреси и/или и-мейл адреси и др.;

• Апартхотел Oasis Beach Club обработва лични данни за своите гости за целите на изпълнението на договора/договорите, сключени между Апартхотел Oasis Beach Club и туристическата или туроператорската агенция, включително и за счетоводни цели във връзка със законовите задължения на администратора. За тази цел данните на лицето, които могат да бъдат обработвани са следните: име, личен документ за самоличност или дата на раждане, идентификационен номер, адрес, и-мейл, телефонен номер и др.

• Апартхотел Oasis Beach Club обработва следните лични данни с изричното съгласие на физическото лице за целите на маркетинговите проучвания и доставката на допълнителни стоки и услуги на своите гости: име, и-мейл адрес, телефонен номер, технически подробности на устройствата на лицето и други.

• Апартхотел Oasis Beach Club обработва личните данни на своите гости с цел реализиране на техните законни интереси, включително във връзка с изпълнението на конкретен договор с туроператор, включително за целите на събиране на вземания, както и задължения на администратора, произтичащи от правен акт или наредени от компетентен орган. За тази цел Организацията обработва имена, ЕГН, идентификационен номер, номер на договор/номер на клиент, адрес, телефонен номер, и-мейл адрес и др.

• Обработка на лични данни: Апартхотел Oasis Beach Club може да възложи на трета страна да обработва лични данни извън структурата на администратора, което предоставя достатъчни гаранции за изпълнение на изискванията на съответната правна рамка в областта на защитата на личните данни. Дейностите по обработка на лични данни, които Организацията може да възложи при обработката на лични данни, са например: счетоводни и правни услуги, сигурност и видеонаблюдение, изграждане, доставка и поддръжка на софтуерни продукти, компютърни системи, интернет сайтове, включително да възложи събиране на вземания; като продаде вземането, чрез договор за цесия. В тази връзка тя трябва да предостави на съответната страна по договора за цесия данните на физическото лице.

1.2 Цели на обработването на личните данни на партньори от Апартхотел Oasis Beach Club администратори или обработващи лични данни.

• Апартхотел Oasis Beach Club обработва лични данни на своите потенциални изпълнители, представляващи администратори или обработващи лични данни с цел установяване на договорни отношения, предлагане на стоки и услуги, възлагане на дейности на външни изпълнители или предприемане на действия от името на своите потенциални партньори, с ясно намерение да сключи договор. Във връзка с това Апартхотел Oasis Beach Club може да обработва данни, които персонализират лицето или неговите/нейните представители, например: имена, телефонни номера, адреси и/или и-мейл адреси и др.

• Апартхотел Oasis Beach Club обработва лични данни на своите изпълнители за целите на изпълнението на сключен между Апартхотел Oasis Beach Club и изпълнителя договор(и), включително за целите на счетоводството, във връзка със законовите задължения на администратор. За тази цел могат да се обработват данни на физическо лице, като име, личен документ за самоличност или дата на раждане, идентификационен номер, адрес, и-мейл, телефонен номер и т.н.

• Апартхотел Oasis Beach Club обработва лични данни с изричното съгласие на физическото лице за целите на маркетинговите проучвания и предоставянето на допълнителни стоки и услуги на своите колеги: име, и-мейл адрес, телефонен номер, технически подробности на устройствата на лицето и др.

• Апартхотел Oasis Beach Club обработва личните данни на свои контрагенти за целите на изпълнението на законните си интереси, включително във връзка с изпълнението на конкретен договор, включително и за целите на събиране на вземания, както и задължения на администратора, произтичащи от правен акт или наредени от компетентен орган. За тази цел Организацията обработва имена, ЕГН, идентификационен номер, номер на договор/номер на клиент, адрес, телефонен номер, и-мейл адрес и др.

• За целите на чл. 2.2 от Общата политика за защита на личните данни, Апартхотел Oasis Beach Club може да обработва лични данни на служители на своите контрагенти или да възлага на същите обработването на лични данни на своите служители, като възлагащата страна трябва да предоставя достатъчни гаранции за информираност и валидно съгласие от страна на служителите.

• Обработка на лични данни: Апартхотел Oasis Beach Club може да възложи на трета страна да обработва лични данни извън структурата на администратора, което предоставя достатъчни гаранции за изпълнение на изискванията на съответната правна рамка в областта на защитата на личните данни. Дейностите по обработка на лични данни, които Организацията може да възложи при обработката на лични данни, са например: счетоводни и правни услуги, сигурност и видеонаблюдение, изграждане, доставка и поддръжка на софтуерни продукти, компютърни системи, интернет сайтове, включително да възложи събиране на вземания; като продаде вземането, чрез договор за цесия. В тази връзка тя трябва да предостави на съответната страна по договора за цесия данните на физическото лице.

1.3.Цели на обработване на личните данни на работниците/служителите, наети по гражданскоправни отношения с Апартхотел Oasis Beach Club

• Апартхотел Oasis Beach Club обработва лични данни на своите потенциални служители, съответно физически лица, ангажирани по граждански отношения, за целите на подбора на кадри и обявяването и провеждането на конкурс за работа, както и кандидатстването от страна на физическото лице за постъпване на работа при администратора, с ясно намерение за сключване на договор. В тази връзка Апартхотел Oasis Beach Club може да обработва данни, индивидуализиращи индивида, като: име, телефон, адрес и/или и-мейл адрес, трудов и професионален опит, информация за придобити образователни квалификации и др.

• Апартхотел Oasis Beach Club обработва лични данни на своите работници/служители, съответно физически лица, заети по граждански договори за целите на трудовото, социалното и здравноосигурителното законодателство, в това число воденето на трудови досиета, на заетите по трудови правоотношения, както и изплащането на възнаграждения и обезщетения за временна неработоспособност и нетрудоспособност. Освен това – за целите на изпълнение на сключени договори, включително счетоводни цели, във връзка със законните задължения на администратора, изменението, продължаването и прекратяването на правоотношенията. За тази цел могат да бъдат обработени следните данни на физически лица: име, ЕГН или дата на раждане, номер на документ за самоличност, адрес, и-мейл, телефонен номер и др.

• Апартхотел Oasis Beach Club обработва личните данни на своите служители, съответно физически лица, ангажирани в граждански отношения, с цел реализиране на техните законни интереси, включително във връзка с изпълнението на конкретен договор, включително задължения на администратора, произтичащи от нормативен акт или заповед от компетентен орган. За тази цел администраторът обработва име, ЕГН, идентификационен номер, номер на договор, адрес, телефонен номер, и-мейл адрес и др.

• Обработка на лични данни: Апартхотел Oasis Beach Club може да възложи на трета страна да обработва лични данни извън структурата на администратора, което предоставя достатъчно гаранции за спазване на изискванията на съответната правна рамка в областта за защита на личните данни. Дейностите по обработка на лични данни, които Организацията може да възложи при обработката на лични данни, са например: счетоводни и правни услуги, охрана и видеонаблюдение, изграждане, доставка и поддръжка на софтуерни продукти, компютърни системи, интернет сайтове и др.

2. Средства за събиране и за обработка на лични данни
Апартхотел Oasis Beach Club събира личните Ви данни по начините, посочени в настоящата Политика.

2.1. Личните данни на нашите потенциални и действителни гости, изпълнители, служители/работници и лица, наети по гражданскоправни отношения, могат да бъдат получени или събирани директно от лицето, за което се отнасят; от друго лице, за което Апартхотел Oasis Beach Club негов представител или упълномощено лице ще уведоми субекта на данните; от орган или институция, при спазване на валидно правно основание за получаване на данните. С ясно намерение да сключим договор или с цел реализиране на законните интереси на администратора, ние също така можем да получим Вашите лични данни чрез достъп до публични регистри.

2.2. Лични данни и информация за физическото лице могат да бъдат подадени при нас под формата на документи, формуляри, бланки, заявления, писма и кореспонденция. След това Вашите лични данни могат да бъдат обработени при Вашето посещение в нашия хотел, който има система за контрол на достъпа и/или система за видеонаблюдение.

2.3. Можем да събираме или получаваме личните Ви данни от нашите собствени уебсайтове www.oasisbeachclub.eu или уебсайтове на нашите партньори (включително „бисквитки“), съгласно условията на настоящата Политика, от използваните от Вас устройства, страници и брандове в социалните мрежи и от други източници, както и от други източници, при съществуването на валидно правно основание за това и спазване на правилата за защита на личните данни.
Апартхотел Oasis Beach Club обработва личните Ви данни със средствата, посочени в настоящата Политика.

2.4. Неавтоматизирани средства за обработка на лични данни. Такива са всички средства, при които решението за обработка на лични данни или за извършване на определена обработваща дейност включва човешка намеса. По неавтоматизиран начин и с неавтоматизирани средства обработваме получените документи на хартиен и електронен носител, включително договори, писмена или устна кореспонденция, изявления на субектите на данни и др. Този вид обработка на данни се извършва както на хартиен, така и на други физически носители и в електронна среда, като се използват компютърни системи и конфигурации, многофункционални устройства като принтери, скенери, копирни машини и факс машини, както и чрез използване на специализиран софтуер като счетоводен софтуер.

2.5. Автоматизирани средства за обработка на лични данни. Това са всички средства, при които решението за обработка на лични данни или за извършване на определено действие по обработването на лични данни се извършва при липса на човешка намеса. Нашата организация обикновено не използва напълно автоматични средства за обработка на лични данни. За този вид обработка обаче е възможно да се приеме например получаване на информация с помощта на „бисквитки“.

3. Разкриване на лични данни
Апартхотел Oasis Beach Club ще разкрие, включително чрез предоставяне, Вашите лични данни само в случаите, посочени в настоящата Политика.

3.1. При наличие на законово задължение или по преценка на компетентен орган или институция, администраторът ще разкрие и/или ще предостави Вашите лични данни на съответния орган или институция или на друго лице.

3.2. След като предоставите Вашето изрично съгласие, при сключването или воденето на преговори за сключване на договор с Апартхотел Oasis Beach Club

3.3. В случай на предимство за администратора, произтичащо от законова разпоредба или друго валидно правно основание. Също така в ситуации, в които животът, здравето, основните права и свободи на субекта на данните, трета страна и/или група лица, както и общественото здраве и сигурността на обществения ред, са застрашени.

4. Осигуряване на достъп до лични данни, промяна, коригиране, ограничаване и изтриване на същите, право на обжалване пред надзорен орган

4.1. Имате право да поискате и да получите от Апартхотел Oasis Beach Club потвърждение, че личните данни, свързани с Вас, се обработват от администратора.

4.2. Имате право на достъп до данни и информация, свързани със събирането, обработката и съхранението на личните Ви данни от администратора.

4.3. Имате право да получавате информация за логиката на обработката на Вашите лични данни, целите и времето за обработка и съхранение на данните, информация за категориите получатели, на които Вашите лични данни могат да бъдат или са били разкрити или предоставени за обработване от името на администратора.

4.4. Ако не желаете всички или някои от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани и/или съхранявани от Апартхотел Oasis Beach Club в случай, че администраторът няма задължение да продължи да обработва и/или съхранява данните или отсъства преимуществен законен интерес на администратора да продължи обработката и/или съхранението на личните данни, можете да възразите срещу обработката или да поискате да ограничите или прекратите същото и да изтриете данните си. Това възражение, съответно, може да бъде отправено по отношение на всички или някои от хипотезите на обработване, както за пълния обем лични данни, така и за част от тях.

4.5. Имате право да поискате от администратора да актуализира, коригира или допълни Вашите обработени лични данни.

4.6. Можете да поискате изтриване, ограничаване на обработката или връщане на личните Ви данни, а администраторът ще бъде задължен да изпълни заявката Ви в случай, че:

• личните данни вече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработени по друг начин;

• Вие оттеглите съгласието си, на което се основава обработката на данните и няма друго правно основание за обработката;

• Вашите лични данни се обработват незаконно;

• Вашите лични данни трябва да бъдат изтрити, с оглед спазването на правно задължение по правото на ЕС или законодателството на държава-членка, което се прилага за Апартхотел Oasis Beach Club

4.7. Администраторът не е длъжен да изтрие, ограничи обработването или върне Вашите лични данни, в случаите, когато ги съхранява и обработва:

• за упражняването на правото на свобода на изразяване и правото на информация;

• за спазване на законово задължение, което изисква третиране, предвидено в правото
на ЕС или в законодателството на държавата-членка, което се прилага спрямо администратора, или при изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официалната власт, която му е предоставена;

• по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

• за целите на архивиране в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;

• за установяване, упражняване или защита на правни искове;

• за упражняване на права на администраторите на данни, преимуществени спрямо правния интерес на физическото лице.

4.8. За да упражните горепосочените права, трябва да подадете писмено искане до Апартхотел Oasis Beach Club удостоверяващо Вашата самоличност и описващо точно основата на Вашето искане, за кои категории лични данни се отнася Вашето искане, и относно кои действия по обработването и съхранението на Вашите лични данни отправяте искането. Искането съгласно предходното изречение може да бъде отправено или в писмен вид до наш служител в офис или до офис на администратора, или по електронен път, при спазване на изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис.

4.9. Имате право да подадете жалба за нарушаване на Вашите права по отношение на защитата на личните Ви данни до Комисията за защита на личните данни, адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2 (www.cpdp.bg)

5. Защита на личните данни
5.1. В съответствие с изискванията на Общия закон за защита на данните и съответната нормативна уредба в областта на защитата на личните данни, Апартхотел Oasis Beach Club редовно извършва одити и анализи на своята дейност, както и оценка на риска и въздействието за лични данни, защитата на лични данни и правната сфера на субектите на данни.

5.2. В тази връзка Апартхотел Oasis Beach Club въвежда и поддържа в своята организация адекватно ниво на сигурност и защита на личните данни чрез прилагането на подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни и информационната сигурност.

5.3. Апартхотел Oasis Beach Club провежда редовни инструктажи и обучения на своите служители, за да повиши тяхната информираност за техните права и задължения във връзка с обработката на лични данни, както и развитието на правната рамка и техническия прогрес.

6. Използване на лични данни на деца

6.1. Апартхотел Oasis Beach Club не събира и не обработва лични данни на деца умишлено за цели, различни от целите на трудовото и осигурителното законодателство, що се отнася до служителите на администратора. В тези случаи служителят/работникът дава съгласие за обработката.

6.2. Апартхотел Oasis Beach Club събира и обработва лични данни на деца и същото може да се случи при посещение на администратора, където има система за видеонаблюдение. В тези случаи се спазват правилата и изискванията на Общия регламент за защита на личните данни и съответната правна рамка в областта на защитата на личните данни.

7. Прехвърляне на лични данни

7.1. Апартхотел Oasis Beach Club обикновено не прехвърля лични данни извън Република България.

7.2. Апартхотел Oasis Beach Club може да предостави Вашата лична информация на съответната туристическа или туроператорска агенция, чрез която сте поискали използването на нашите услуги в случай на договорна или законова отговорност на администратора или с оглед реализиране на преимуществен интерес на Организацията, а също така и когато това се налага за упражняване на Вашите права.

7.3. Администраторът може да предостави Вашите лични данни на застрахователна компания извън Република България в случай на застрахователно вземане или за упражняване на други Ваши права или с оглед законови задължения или преференциални интереси на администратора.

8. Как да се свържете с Длъжностното лице по защита на личните данни:

Контакти на организация:
„Аспитур” ООД
Град Пловдив
ул. „ Сливница” 6А
ЕИК 115818367
Контакти:
Апартхотел Oasis Beach Club
с. Лозенец, к-г “Оазис” 8277
Телефон 0888 145 540
Уебсайт: www.oasibeachclub.eu
Длъжностно лице по защита на данните: Мария Куртова, e-mail: manager@oasisbeachclub.eu

9. Срокове за обработка и съхранение
Апартхотел Oasis Beach Club обработва и съхранява Вашите лични данни в сроковете, посочени в настоящата Обща политика за защита на личните данни или условията, договорени между страните по договора или при предоставяне на съгласие за обработка на данните.

9.1. Апартхотел Oasis Beach Club обработва и съхранява Вашите лични данни за срокове, не по-дълги от строго необходимите за постигане целите на обработването на Вашите лични данни;

9.2. Администраторът обработва личните данни в законоустановените срокове, когато такива данни съществуват.

9.3. Сроковете за обработка и съхраняване на лични данни могат също да бъдат определени между страните по договора с администраторите на данни, в съответствие с целите за обработка на данни и изискванията на съответната правна рамка.

10. В случай, че не ни предоставите необходимите лични данни според целта на обработването поради необходимостта и/или задължението на Апартхотел Oasis Beach Club да ги обработва, не можем да сключим договор с Вас и/или да Ви предоставим желаните стоки или услуги.

11. Актуализация и промяна на текущата Обща политика за защита на личните данни, както и текущата версия.

11.1. Всички промени в Общата политика за защита на личните данни, направени в бъдеще, ще бъдат публикувани на уебсайта на Апартхотел Oasis Beach Club

11.2. Според възможностите за контакт с физически лица и естеството на връзката между администратора, промените в Общата политика за защита на личните данни, както и създаването и актуализирането на индивидуални политики за обработка на лични данни ще бъдат съобщени на субектите на данни своевременно.
Последна промяна: 12.06.2023
Запознат съм и разбирам Общата политика за защита на личните данни на Апартхотел Oasis Beach Club
Г-жа Мария Куртова – Генерален директор
с. Лозенец, к-г “Оазис”
Дата: 12.06.2023 г
АСПИТУР ООД е част от ASPIGROUP. Създадена през 1999 г., фирмата работи в сферата на туризма и услугите.Нейна собственост е Апартхотел Oasis Beach Club в с. Лозенец, ул. “Царевски път”.
Интернет страница : http://www.oasisbeachclub.eu

Уважаеми клиенти и партньори,
За нас защитата на личните данни е съществен въпрос и поради това сме предприели необходимите мерки, за да Ви предоставим обобщена информация за обработката и защитата на личните данни от „Аспитур ООД, като част от ASPIGROUP.
Имам отговорността да изпълнявам функциите по защита на личните данни в дружеството „Аспитур “ ООД, част от ASPIGROUP, и вярвам, че предоставената информация ще Ви помогне да намерите отговор на всички въпроси, свързани с Вашите лични данни. Можете да се свържете с моя екип по всички въпроси, свързани с обработването на лични данни и спазването на Вашите права.
В предоставената информация ще намерите отговори на често задавани въпроси, обяснения на понятия, свързани със защитата на личните данни, и друга полезна информация, свързана с обработката на Вашите лични данни.
Длъжностно лице по защита на данните: Мария Куртова, e-mail: manager@oasisbeachclub.eu
Кой може да се свърже с Длъжностното лице по защита на данните?
Длъжностното лице по защита на личните данни е назначено съгласно разпоредбите на чл. 37 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) в дружеството „Аспитур“ ООД, част от ASPIGROUP .Задълженията на Длъжностното лице по защита на данните включват задължението за защита на правата и интересите на субектите на данни.
Към Длъжностното лице по защита на личните данни могат да се обръщат всички субекти на лични данни. Субект на личните данни е всяко лице, за което се отнасят личните данни. Това са всички граждани на Европейския съюз (ЕС), чиито права са защитени от Общия регламент относно защитата на данните. Защитата на личните данни се прилага само за живи лица, тъй като Общите правила изключват от техния обхват данните за починали лица. С оглед дейността на „Аспитур“ ООД, част от ASPI GROUP, това са преди всичко нашите клиенти, служители и търговски партньори.
Длъжностното лице по защита на личните данни е отговорно за спазването на изискванията по отношение на прилагането на правата на субектите на данни в дружеството „Аспитур“ ООД, част от ASPIGROUP.
Какви са отговорностите на Длъжностното лице по защита на личните данни?
Длъжностното лице по защита на личните данни организира комуникация и съдействие на субекти в случаите, когато техните права върху обработването на личните им данни са били нарушени и, в случай на упражняване на техните права, съгласно Регламент 2016/679 (Общ регламент за защита на личните данни).

Това са следните основни права:
• право на достъп до лични данни;
• право на корекция на лични данни;
• право за получаване на информация за обработването на лични данни;
• право на ограничаване на обработването на лични данни;
• право на преносимост на личните данни;
• право на възражение срещу обработването на лични данни;
• право на отказ от автоматизирано обработване на данните, включително профилиране;
• право на заличаване (правото да бъдеш забравен);
• право за получаване на информация, в случай на нарушения, свързани със сигурността на личните данни;
• право на оттегляне на съгласие за обработване на лични данни;
Всяко от посочените права може да бъде упражнено от субекта чрез подаване на заявление.

Подаване на заявление във връзка с лични данни
Можете да подадете заявлението си до Длъжностното лице по защита на личните данни. Вашите заявления ще бъдат разгледани възможно най-скоро. Лицето, което приеме Вашето заявление (администраторът или длъжностното лице по защита на данните), ще Ви предостави информация за предприетите мерки в рамките на един месец от получаването на Вашето точно и разбираемо заявление, при условие че подателят на заявлението е еднозначно идентифициран. Посоченият срок може да бъде удължен с още два месеца, ако това се налага поради сложността на случая и броя на заявленията. Администраторът (длъжностно лице по защита на личните данни) е длъжен да Ви информира за всяко възможно удължаване в рамките на един месец от получаването на заявлението, като посочи основанията за такова отсрочване.

Ако Вашето заявление не може да бъде идентифицирано или не е формулирано точно и разбираемо, администраторът или длъжностното лице по защита на данните ще се свърже с Вас, като поиска то да бъде допълнено, като от този момент престава да тече едномесечният срок за разглеждане на Вашето заявление, до деня на неговото допълване. В тази връзка, моля, обърнете внимание, че ако не допълните заявлението си в разумен срок, то няма да бъде разгледано и ще бъде отхвърлено въз основа на член 12 от регламента.

Заявленията могат да се подават по един от следните начини:
• Лично до рецепцията на хотел Апартхотел Oasis Beach Club, с, Лозенец, ул. “Царевски път”
• По пощата;
• По електронна поща

Отговорът ще Ви бъде изпратен по начина, посочен в заявлението..
Ако администраторът не може да предприеме мерките, които сте поискали, Вие също ще бъдете информирани не по-късно от един месец след получаване на Вашето заявление.
Предоставянето на исканата информация от наша страна, както и удовлетворяването на Вашите искания е безплатно. В случай на заявления, които са неоправдани или неразумни, главно защото се повтарят, администраторът има право:
(a) изискват съответна такса, включително административни разходи, направени във връзка с предоставянето на исканата информация или съобщение или във връзка с предприетите действия;
или
(б) да отхвърли заявлението.
Как да се свържете с Длъжностното лице по защита на личните данни:
Апартхотел Oasis Beach Club
с. Лозенец 8277
България
Длъжностно лице по защита на данните: Мария Куртова, e-mail: manager@oasisbeachclub.eu
Моля, имайте предвид следната информация относно обработката на личните данни, които ще предоставите във връзка с обработката на Вашето заявление, сигнал или искане:
Обработването на лични данни се извършва с цел спазване на законовите разпоредби, отнасящи се до упражняването на правата Ви съгласно Регламент (ЕС) № 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица с по отношение на обработката на лични данни и относно свободното движение на такива данни и отмяната на Директива 95/46/ЕО. Ще използваме вашата лична информация, за да потвърдим вашата самоличност и да прегледаме правилно вашата заявка. Вашите данни и медии ще бъдат съхранявани във вашата система за защита на личните данни за срока на вашето искане и след това ще се съхраняват в продължение на 5 години от разглеждането на вашето заявление, за да се предоставят съответните доказателства в началото на евентуално съдебно или административно производство. Вашите лични данни ще бъдат достъпни за заинтересовани компании, обработващи вашето искане, както и за Аспитур ООД, част от холдинг ASPIGROUP, към която е назначен служител по защита на данните.